Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта
02/08/2019

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а у вези са чланом
99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 –
одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018) и Одлуке Скупштине града Ужица о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта
путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист града Ужица“ број 11/19), град
Ужице

п о н о в о
р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Текст јавног огласа можете погледати ОВДЕ