Донето решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица
13/11/2017

Донето решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 021-28/17
Датум:10.11.2017.године
У ж и ц е

            На основу члана 100. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст) а у вези тачке 17.1.2. Локалног антикорупцијског плана града Ужица, који је Скупштина града Ужица усвојила Одлуком I број 021-26/17 од 12.10.2017.године, градоначелник града Ужица, доноси Решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

Погледајте материјал

Опис

Преузимање

Решење о образовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица