Рани јавни увид
31/05/2024

Рани јавни увид

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/2020, 52/2021и 62/2023)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

                                                            поводом израде

Изменa и допуна Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II  фаза, Табана, Ужице

            Скупштина града Ужица донела је 25.04.2024. године Одлуку о приступању изменама и допунама Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II фаза, Табана, Ужице („Сл. лист града Ужица“, број 16/24).

 

Рани јавни увид одржаће се од 31. маја 2024.године до 17. јуна 2024. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде изменa и допуна Плана генералне регулације  “Ужице-централни део“ II фаза, Табана, Ужице организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања раног јавног увида, закључно са 17.06.2024. године.

Материјал за рани јавни увид

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

Елаборат за р.ј.у