8. седница Скупштине града Ужица
24/02/2021

8. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I Број: 06 –11 /21
Датум: 24.02.2021. године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 04. марта 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичке организације Ужице. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије Западна Србија Ужице. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски центар за услуге социјалне заштите Ужице. Предлагач: Градско веће
20. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА УЖИЦА 2021-2025. ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ И ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА НА ПРОСТОРУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА ДО 2020.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 9232 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 5323 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 6447 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
27. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
28. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2020.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
30. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
32. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНИХ ОДБОРА
- ЈКП ''БИОКТОШ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈКП ''ВОДОВОД''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈКП '' ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈП ''СТАН''
Материјал ће бити постављен накнадно
- ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
33. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Записник са 6. седнице Скупштине града Ужица
Записник са 7. седнице Скупштине града Ужица
Одговори на одборничка питања