Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда бр.28 Ужице-Кадињача-Бајина Башта
16/12/2022

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда бр.28 Ужице-Кадињача-Бајина Башта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

и

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Краља Милутина 10а

11000 Београд

 

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда бр.28 Ужице-Кадињача-Бајина Башта

 

ДЕОНИЦА: Обилазак Ужица Златиборски пут (петља Сурдук)-Сињевац-Волујац (km 0+000-4+845)

 

Стручни обрађивач УП је Институт за путеве АД Београд, Булевар Пека Дапчевића 45, Београд. Oдговорни урбаниста је Јелена Стојков, дипл. инж. арх. Наручилац УП је ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 23.12.2022.године до 30.12.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија бр.1. у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда бр.28 Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница: Обилазак Ужица Златиборски пут (петља Сурдук)-Сињевац-Волујац (km 0+000-4+845), као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, или Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 16.12.2022. године.

Материјал за јавну презентацију.

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат