Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу  отвореног спортског терена у спортско- рекреативном центру „Крчагово“, град  Ужице
16/06/2022

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу  отвореног спортског терена у спортско- рекреативном центру „Крчагово“, град  Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу  отвореног спортског терена у спортско- рекреативном центру „Крчагово“, град  Ужице 

    Стручни обрађивач ЈП  “УЖИЦЕ РАЗВОЈ” Ужице, одговорни урбаниста Ана Миливојевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења DOMEXTRA doo, Улица Росуље 17, Ужице, одговорни пројектант Урош Лазић, дипл.инж.арх. Наручилац Град Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 24.06.2022.године до 1.07.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу  отвореног спортског терена у спортско- рекреативном центру „Крчагово“, град  Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 01.07.2022.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

 

Опис

Преузимање

УП за изградњу  отвореног спортског терена у спортско- рекреативном центру „Крчагово“, град  Ужице 
Идејно решење
Катастарско-топографски план
Планирана намена површина
Урбанистичка разрада
Инфраструктура