Јавна презентација УП реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице
07/01/2022

Јавна презентација УП реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

и

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Краља Милутина 10а

11000 Београд

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Институт за архитектуру и урбанизам Србије Булевар краља Александра 73/II, oдговорни урбаниста је др Ана Никовић дипл. инж. арх. и др Божидар Манић, дипл. инж. арх., наручилац УП је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 07.01.2022.године до 14.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија бр.1. у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52, или Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Краља Милутина 10а, 11000 Београд.

 

 

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 07.01.2022. године.

Опис

Преузимање

УП реконструкције и изградње комплекса Опште болнице Здравственог центра Ужице
Текстуални део
Главна свеска
Катастарско-топографски план