Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све КО Севојно
26/11/2021

Јавна презентација УП за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све КО Севојно

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 ,9/2020 и 52/21), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за

изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је СГР МОДУЛ, одговорни урбаниста Небојша Милошевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Александар Дејић маст. инж.грађ. Наручилац Урбанистичког пројекта је Катмар доо.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.12.2021.године до 10.12.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћенa је Оливера Ћирковић, дипл-просторни планер, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 10.12.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 26.11.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице

 

Maтеријал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Главна свеска
ИДР
Текстуални део УП
Текстуални део
Извод из плана
Графички прилог
Топографско -катастарски план
Графички прилог
Саобраћајно решење
Графички прилог
Саобраћајно решење-провера проходности
Графички прилог
Подужни профил
Графички прилог
Регулација и нивелација
Графички прилог
Предлог парцелације и препарцелације
Графички прилог