6. седница Скупштине града Ужица
08/12/2020

6. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:06 – 67/20
Датум: 08.12.2020.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/2017) САЗИВАМ

 

6.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 17.12.2020. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СЕВОЈНО У 2021.ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ ДЕЛА КАТ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 10869 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско - правне послове. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНAМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ И КОНТРОЛЕ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ НАЗИВА ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ДЕКЛАРАЦИЈЕ О УЛОЗИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ПРИТУЖБАМА ЗБОГ ПОВРЕДЕ ПРАВА НЕЗАКОНИТИМ ИЛИ НЕПРАВИЛНИМ ПОСТУПАЊЕМ КОМУНАЛНОГ ПОЛИЦАЈЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
Записник са 4. седнице Скупштине града Ужица
Одговори на одборничка питања