Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја - РБС "Историјски Архив"
01/08/2017

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја – РБС “Историјски Архив”

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422 ; факс: 031/513-469

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), каo и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ – Историјски Архив» – УЕУ137,  за остваривање сервиса УМТС2100, која се планира да се инсталира на објекту «Историјски Архив», на адреси у ул. Жичка бр.17, на кат. парцели бр. 9200/1 КО Ужице, град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб.

У складу са чл.4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника, примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 21. августа 2017. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра («Шарена сала»), у ул. Петра Ћеловића бб., град Ужице.

Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат РБС мобилне телефоније ознаке  «УЕ – Историјски Архив» – УЕУ137 можете преузети ОВДЕ.

Пројектни задатак за израду предметне Студије можете преузети ОВДЕ.

Решење да је потребна израда Студије можете преузети ОВДЕ.

Допис Телекома Србије у вези обима и садржаја Студије можете преузети ОВДЕ.