Јавна  презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице  
28/04/2021

Јавна  презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  СЗР „БАБИЋ“ Миодраг бабић ПР Ужице, Арсенија Чарнојевића 70, oдговорни урбаниста је Мирјана Бабић, дипл. инж. арх., наручилац УП Тамара Швоња из Сремске Каменице, Војводе Мишића 23.

Циљ израде урбанистичког пројекта је анализа постојеће грађевинске парцеле број 11442 КО Кремна и планирање изградње објекта угоститељске намене – коначишта са помоћним објектом на локацији.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 07.05.2021.године до 14.05.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 закључно са 14.052021.године.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 29.04.2021. године.

Материјал за јавну презентацију

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице
Идејно решење