Јавна презентација Урбанистичког пројекта за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања
22/06/2017

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања

ГРАД  УЖИЦЕ
Градска управа
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања у оквиру шире контактне зоне градског центра дефинисане ГУП-ом града Ужица до 2020. Године и изградњу вишепородиничног стамбеног објекта на грађевинској парцели формираној од кат. парцеле бр.4712 КО Ужице и дела кат. парцеле бр.4711 КО Ужице, у Ужицу, Шумадијска 46 .

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Милош Секулић дипл. инж. арх., лиценца број  300 1167 03. Наручилац УП су Станић Александар из Београда и Синђелић Владан из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 22. јуна 2017.године до 29.јуна 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за дефинисање компатибилне намене вишепородичног становања у оквиру шире контактне зоне градског центра дефинисане ГУП-ом града Ужица до 2020. Године и изградњу вишепородиничног стамбеног објекта на грађевинској парцели формираној од кат. парцеле бр.4712 КО Ужице и дела кат. парцеле бр.4711 КО Ужице, у Ужицу, Шумадијска 46, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 22.06.2017. године.

Документацију можете преузети  ОВДЕ.