Јавна презентација урбанистичког пројекта
20/06/2017

Јавна презентација урбанистичког пројекта

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам,
изградњу и имовинско-правне- послове
Димитрија Туцовића бр. 52
тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта,на кат. парцели број 678 КО Ужице, у Ужицу, Пора 145.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из ГУП-а, града Ужица до 2020.године ради реконструкције и доградње стамбеног објекта на кат. парцели број 678 КО Ужице, у Ужицу, Пора 145.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Миодраг Стаменић  дипл. инж. арх., лиценца број  300 5801 03. Наручилац УП је Милијана Млађеновић из Ужица Пора 145.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 20. јуна 2017.године до 27. јуна 2017. године, у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, канцеларија број 4, приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за дефинисање компатибилне намене – вишепородичног становања у оквиру шире контактне зоне градског центра дефинисане ГУП-ом града Ужица до 2020. године и изградњу вишепородичног стамбеног објекта на грађевинској парцели формираној од кат. парцела 4712 и 4711, обе КО Ужице, у Ужицу, ул. Шумадијска бр. 46, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 20.06.2017. године.

УП можете преузети ОВДЕ