25. седница Скупштине града Ужица
12/09/2018

25. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-40/18
Датум: 11.09.2018. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 20. септембра 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

Дневни ред

Опис

Преузимање

Записник са 22. седнице Скупштине града
Записник са 23. седнице Скупштине града
Записник са 24. седнице Скупштине града
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Администрaтивно мандатна Комисија.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Администрaтивно мандатна Комисија.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2018. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове финансија. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ: - ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 2293 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 4849 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОДНОШЕЊУ КАНДИДАТУРЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ''МОСИ'' ИГАРА 2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА 2018. ГОДИНУ.
Стручна обрада:Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' ЗА 2018. ГОДИНУ.
Стручна обрада:Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће.
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ГРБА ГРАДА УЖИЦА САВЕТОВАЛИШТУ ''ЈЕФИМИЈА'' ЗА ИЗРАДУ ЗАСТАВЕ АКЦИЈЕ ''ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
ИНФОРМАТИВНО: ИНФОРМАЦИЈА О ШТЕТАМА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА