23. седница Скупштине
29/05/2018

23. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-20/18
Датум: 29. мај 2018. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 7. јун (четвртак) 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

 

Дневни ред

Опис

Преузимање

Записник са 20. седнице
Записник са 21. седнице
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Администрaтивно мандатна Комисија.
2. ПРЕДЛОГ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Администрaтивно мандатна Комисија.
3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
5. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''НИСКОГРАДЊА'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Аеродром Поникве'' Ужице. Предлагач: Градско веће.
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће.
13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Регије западна Србија. Предлагач: Градско веће.
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''УЖИЦЕ''
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице'' и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
16. ИЗВЕШТАЈ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ''СИСТЕМ 48''
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће.
19. ИЗВЕШТАЈ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: чланови Градског већа: Дуња Ђенић и Драгољуб Костић. Предлагач: Градско веће.
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''УЖИЦЕ-ЦЕНТРАЛНИ ДЕО''
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЈЕЛОВОГОРСКА УЛИЦА''
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''СТАРИ ГРАД''
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ЛАРГО'' БЕЛА ЗЕМЉА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ У ТЦ ''БИОСКОП'' ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
25. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ - Дела кат. парцеле број 6726 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
25. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ - Дела кат. парцеле број 10932 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''УЖИЦЕ'' У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА - Административно мандатна комисија
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА - Комисија за буџет и финансије
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА - Комисија за сарадњу са градовима
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА - Комисија за представке и притужбе
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
Одговори на одборничка питања.