Заказана 22. седница Скупштине града Ужица
10/04/2018

Заказана 22. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
број 06-14/18
Датум: 03.  април 2018. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 12. априла (четвртак) 2018. године, са почетком у 8,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

Дневни ред

Опис

Преузимање

Записник са 18. седнице Скупштине града Ужица
Записник са 19. седнице Скупштине града Ужица
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна Комисија.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Администрaтивно мандатна Комисија.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Председник Скупштине.
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије Западна Србија. Предлагач: Градско веће.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош''Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Водовод'' Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''ДУБОКО'' ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Стручна обрада: ЈКП ''Дубоко'' Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ
Материјал ће бити достављен накнадно
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''СТАН'' ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
22. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће
23. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
24. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ Ужице. Предлагач: Градско веће
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
26. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ - дела кат. парцеле брoj 8046 КО УЖИЦЕ, - дела кат. парцеле брoj 8870 КО УЖИЦЕ, - дела кат. парцеле брoj 11905 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА ПЕРИОД 2018-2020.ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП У 2018.ГОДИНИ - ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
29. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –ЗЕЛЕНИ САВЕТ
Стручна обрада: Савет за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет. Предлагач: Градско веће
30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА - два члана Школског одбора Техничке школе Радоје Љубичић (представници родитеља), - једног члана Школског одбора Музичке школе ''Војислав-Лале Стефановић'' (представник запослених)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ИНФОРМАТИВНО:
- Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења непокретности III број 463-103/17 од 28.02.2018.године, - Извештај о налазима и мерама буџетске инспекције за 2017.годину број 40-3/18-2
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће