20. седница Скупштине града Ужица
20/09/2022

20. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 06-65/22

Датум: 20. септембар 2022.године

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

  1. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 28. септембра 2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ (Ребаланс II)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
- Закључак Градског већа и Амандман 1 одборника Владана Виријевића на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2022. годину на позиције 11/0 и 12/0 ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
- Закључак Градског већа и Амандман 2 одборника Владана Виријевића на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2022. годину на позиције 21/0 и 22/0 ПЛАТЕ ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
- Закључак Градског већа и Амандман 3 одборника Александра Вучићевића на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2022. годину на позицију 220/0 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
- Закључак Градског већа и Амандман 4 одборника Александра Вучићевића на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2022. годину на позицију 221/0 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
- Закључак Градског већа и Амандман 5 одборника Владана Виријевића на Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ужица за 2022. годину на позицију 277/0 ПРОЈЕКАТ ЖЕСТИВАЛ, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
3. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.1. ДО 30.6.2022. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП БИОКТОШ ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ''БИОКТОШ'' ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ ЗА 2022. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ВОДНЕ УСЛУГЕ ''СКРАПЕЖ ВОДЕ'' ПОЖЕГА
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА УЖИЦА-РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ БУДВА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА ДР ЛАЗИ ЛАЗАРЕВИЋУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УПИСУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ИМОВИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ЗБИРНА ТАБЕЛА ИМОВИНЕ ГРАДА
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ, НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОМЛАДИНСКЕ УЛИЦЕ, У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА ОЗАКОЊЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА У ЗОНИ II И III АКУМУЛАЦИЈЕ „ВРУТЦИ“
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА- ЛОКАЦИЈА МЕЈУГ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦ. 7120/3 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БР. 7120/ 5 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ 4718 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ АД ''УЖИЦЕ ГАС'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА СКУПШТИНЕ ''БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР УЖИЦЕ'' ДОО
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ:
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ :
- ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ''РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА УЖИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ :
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СТАРИ ГРАД“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ“ СЕВОЈНО
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ''БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ'' КРЕМНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ИНФОРМАТИВНО:
- Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења непокретности на локацији ''Касарна IV Пук'' Крчагово (Кат. парцела број 3820/21 и 3820/22, обе КО Ужице).
- Информација о исходу јавног конкурса и избору најповољнијег понуђача у поступку отуђења кат. парцеле број 3820/23 КО Ужице, кат. парцела број 4213/2, 4213/3, 4214/1 и 4299/5 све КО Севојно.
ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗАПИСНИК СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА