Захтев за одлучивање о процени утицаја на ЖС (реконструкција и доградња трафо станице ТС Ужице 1)
04/10/2017

Захтев за одлучивање о процени утицаја на ЖС (реконструкција и доградња трафо станице ТС Ужице 1)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 Носилац пројекта – ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд, огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр.13, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкција и доградња постројења 35kV TC Ужице 1 у постојећој трафостаници“ који се планира на кат. парцели бр. 1818/1 КО Ужице, у улици Јеловогорска бр.1,  у Ужицу.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.