План генералне регулације " Аеродром Поникве"
03/12/2019

План генералне регулације ” Аеродром Поникве”

План генералне регулације ” Аеродром Поникве” урађен је за простор некадашњег војног комплекса “Аеродром Поникве”, који се налази на простору града Ужица и општине Бајина Башта. Највећи део простора у обухвату Плана, налази се у широј зони санитарне заштите – зона три, акумулације Врутци. План генералне регулације ” Аеродром Поникве”  представља правни и плански основ за издавање и израду Информације о локацији, Урбанистичког пројекта, Локацијских услова, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације " Аеродром Поникве"
Текстуални део плана
Катастарски и топографска подлога са границом плана
Графички део плана
Положај у односу на шире окружење
Графички део плана
Постојеће стање физичких структура
Графички део плана
Карта планиране намене површина
Графички део плана
Друмски саобраћај
Графички део плана
Саобраћај
Графички део плана
Саобраћај
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Урбанистичка регулација
Графички део плана
Прва фаза развоја аеродрома
Графички део плана
Друга фаза развоја аеродрома
Графички део плана
Мреже инфраструктуре
Графички део плана
Саобраћај и мреже инфраструктуре
Графички део плана
Карта зоне зештите и ограничења и спровођење плана
Графички део плана