Обавештење -Студија о процени утицаја на ЖС за пројекат „Постављање пунионице боца и претакалишта за ТНГ“ -„Ваљаоница бакра“ Севојно ад
13/08/2020

Обавештење -Студија о процени утицаја на ЖС за пројекат „Постављање пунионице боца и претакалишта за ТНГ“ -„Ваљаоница бакра“ Севојно ад

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Датум: 12.08.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта – Ваљаоница бакра АД Севојно, улица Првомајска бр. бб, Севојно, матични број правног лица 07606273, ПИБ  101624563 спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Постављање пунионице боца и претакалишта за ТНГ“ (реконструкција и доградња постојеће интерне станице за пуњење виљушкара ТНГ-ом) на кат. парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у ул. Првомајска бб. у Севојну.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-15/20  од  27. јула 2020. године да за напред наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Предметни пројеакт се налази на Листи II тачка 14. Остали пројекти, подтачка 13). Објекти за снадбевање моторних возила горивом (бензинске пумпе). Узимајући у обзир критеријуме за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину – наведених у Листа II – Уредбе, пројекти за које се може захтевати израда Студије су складишног капацитета преко 100 м3 у насељима, а преко 500 m3 у ненасељеним подручјима, а постојећи надземни резервоар за ТНГ је складишног капацитета 5 м3 према достављеној документацији.

 Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 4., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09).