Обавештење о решењу носиоца пројекта "Катмар" доо
24/04/2019

Обавештење о решењу носиоца пројекта “Катмар” доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На основу чл.10. став 4., и чл. 30., а у вези са чл.29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта «Катмар» д.о.о. матични бр. 20019476, ПИБ: 103821312, ул. Младово бб., 31205 Севојно, Град Ужице, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: «Производња картонске амбалаже – кутија» који се налази на кат. парцелaма бр. 1845/1 и 1844 све КО Севојно, у Севојну, у ул. Младово бб, у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-09/19 од 25. априла 2019. године да  за напред наведени пројекат: «Производња картонске амбалаже – кутија»

није потребна израда Студије о процени утицаја датог пројекта  на животну средину.

У складу са чланом 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину и Упутству о минималним условима за заштиту животне средине издатих од стране надлежног Министарства заштите животне средине, утврђују се минимални услови заштите животне средине, које је носилац пројекта обавезан да спроведе.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то да се локација пројекта према ПГР Севојно («Сл. лист Општине Ужице» 5-4/12) налази на простору који по пратећој намени одговара за наведене активности, да је локација добро повезана са ширим окружењем, просторним капацитетом задовољава потребе предузећа и да се уз поштовање свих минималних мера наведених у овом решењу, утицај на животну средину може сматрати минималним и ограничен је на ужу област око самог објекта.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати овде.