Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.
12/12/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
БРОЈ:502-28/2019.

 

На  основу чл.10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09)  даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД, ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, ПИБ: 100002887, МБ:17162543, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: „Реконструкције и доградње радио- базне станице мобилне телефоније ознаке „УЕ- Радничка“ која се планира са реализацијом на крову пословне зграде у улици Бањичкој бб., у Крчагову,  на кат. парцели бр. 9827/1 КО Ужице, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, у улици Петра Ћеловића бб. у Ужицу.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, на огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.