Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта "БТМ МЕТАЛ-ЛАНЧ" доо
01/02/2019

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “БТМ МЕТАЛ-ЛАНЧ” доо

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину              ( «Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта „БТМ МЕТАЛ – ЛАНЧ“ доо, ул. Јужни Булевар 144, Београд, ПИБ: 109595807, МБ: 21207667, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Складиштење неопасног отпада» који се налази  у Трнави, потес Рашковица, на кат.парцели број 638/2 КО Трнава, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.