Обавештење о донетом решењу пројекта "Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила"
07/11/2019

Обавештење о донетом решењу пројекта “Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила”

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   Р Е Ш Е Њ У

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  «Aутолимарска радња Тоскић» ул. Иве Андрића бр.27А, матични број 61328645, ПИБ: 106515653, шифра делатности: 4530 – Одржавање и поправка моторних возила, спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: «Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила», која се налази у ул. Иве Андрића бр. 27А, у несељу Турица, на кат. парцели бр. 7548 КО Ужице у Ужицу.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-20/19 од  31. oктобра 2019. године да за напред наведени пројекат: «Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила», која се налази у ул. Иве Андрића бр. 27А, у несељу Турица, на кат. парцели бр. 7548 КО Ужице у Ужицу, није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за дати пројекат.

У процесу разматрања захтева и увиђајем на лицу места ова Градска Управа је приликом одлучивања посебно узела у обзир и то, да се локација пројекта налази на простору који по намени одговара за наведене активности, да се налази на периферији градског насеља и да је локација добро повезана са ширим окружењем, а просторним капацитетом задовољава потребе предузећа. Уз поштовање свих пројектованих мера заштите животне средине, датих рокова, законских норми и стандарда, вероватноћа значајних утицаја са аспекта заштите животне средине је минимизирана и ограничена на ужу област око објекта

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.  Решење можете погледати ОВДЕ.