Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „Ларго“ д.о.о.
03/09/2020

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „Ларго“ д.о.о.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-18/20
Датум: 01.09.2020.год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕШЕЊУ

 

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је на захтев носиоца пројекта  Ларго д.о.о, ул.Попова Вода бб, Бела Земља, Ужице, матични број: 17296256, шифра делатности: 2219 – производња осталих производа од гуме  – спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: : „Изградња нове индустријске хале у којој ће се производити гумене смеше“ на кат. парцели бр. 1170/2 КО Дријетањ, ул. Попова вода бб, Бела Земља, Град Ужице.

У спроведеном поступку је донето решење број VI 502-18/20  од  01.септембра 2020. године да је за напред наведени пројекат – потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за дати пројекат.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја Листа (I), али се налази на Листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», бр. 114/08).  Основ за одлуку о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за ову врсту пројекта утврђен је у Листи II тачка 11. Гумарска индустрија, подтачка 1) Постројења за производњу и прераду гуме и каучука (према критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на ж.средину – Сви пројекти).

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у решење у од 09,00 до 15,00 часова, у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб. у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на  основу чл.10. став 5., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09).