Градско правобранилаштво
Насловна / Локална самоуправа / Јавне установе / Градско правобранилаштво

Адреса:
Николе Пашића 38 б
31 000 Ужице
тел: +381 31 (0) 514 562
e-mail: pravobranilastvo@uzice.rs

Повезани чланци:

Тренутно нема повезаних чланака
Моје Ужице
 • Услуге

 • Форме

 • Документа

 • Мапа

 • Галерија

У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Града, Градско правобранилаштво:

 • у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа Град, градске органе, установе чији
  је оснивач Град и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, као заступник.
 • на основу посебно датог пуномоћја може заступати пред судовима, органима управе и другим надлежним органима
  градске општине, јавна предузећа и месне заједнице, у погледу њихових имовинских права и интереса, када интереси тих правних
  лица нису у супротности са интересима Града
 • прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу заштите њихових
  имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за
  предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних имовинскоправних и
  друштвено негативних последица по правна лица која заступа
 • даје правна мишљења приликом закључивања уговора о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града, као
  и закњучивања уговора који имају за предмет друге имовинскоправне односе и привредноправних уговора, у року који не може бити
  дужи од 30 дана
 • даје правне савете свим органима Града које заступа
 • предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање
  одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката
Прочитајте све
Тренутно нема форми
Локација није сачувана