Јавна набавка - Путна инфраструктура у МЗ Качер
04/07/2019

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Качер

Градска управа за
инфрастуктуру и развој
VIII број 404-194/19
Датум: 04.07.2019.

 

На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-194/19 од 04.07.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у посутпку јавне набавке мале вредности

 

 1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Путна инфраструктура у МЗ Качер

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на путевима – 45233140-2.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: изградња путне инфраструктуре и то I) Гардићи (према кући Михаила Гардића) л=55м; ш=2,5 асфалт, II) Засеок Бошњаци л=55м, ш=2,5м- асфалт, III) Доганџићи(ка кући Сава Доганџића) л=55 м, ш=2,5 м, асфалт; IV) Гардићи(ка кући Љуба Гардића) л=55 м, ш=2,5 м, асфалт; V) Пут ка кући Милоша Бошковића л=75 м, ш=2,5 м, VI) Пут Солила-Стојановићи-Цвијовићи л=110 м, ш=2,5 м, асфалт асфалт обим радова дефинисан предмером радова на путној инфраструктури МЗ Качер, место извођења радова: МЗ Качер.
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-194/19 Путна инфраструктура у МЗ Качер- НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 15.07.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 15.07.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Наташа Вукашиновић, natasa.vukasinovic@uzice.rs
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Путна инфраструктура у МЗ Качер
Записник о отварању понуда - Путна инфраструктура у МЗ Качер
Извештај о стручној оцени понуда - Путна инфраструктура у МЗ Качер
Одлука о додели уговора - Путна инфраструктура у МЗ Качер
Обавештење о закљученом уговору - Путна инфраструктура у МЗ Качер