Јавна набавка - Пренос седница скупштине Града Ужица
06/03/2018

Јавна набавка – Пренос седница скупштине Града Ужица

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦЕ
Комисија за јавну набавку
I број 404-25 /2018
06.03.2018.  године
У ж и ц е

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2.  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12,14/15, 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуге I број 404-25 /2018, од  06.03.2018. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Скупштина града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 2. Врста предмета: услугa
 3. Предмет јавне набавке: Пренос седница Скупштине града Ужица у 2018. години. Јавна набавка је обликована у две партије, и то:

Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица. Назив и ознака из општег речника набавки 92200000 – услуге радија.

Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица. Назив и ознака из општег речника набавки 92200000 – услуге  телевизије.

 1. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација  се може преузети са Портала управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуде и рок:

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа за инфраструктуру и развој града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку преноса седница Скупштине Града,  са назнаком партије на коју се понуда односи, ЈН број I 404-25/2018 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 14.03.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 14.03.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена  на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.
 6. Лице за контакт: Славиша Пројевић,  slavisa.projevic@uzice.rs 
                                     Вера Вукосављевић, vera.vukosavljevic@uzice.rs
Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.