Јавна набавка - Набавка канцеларијског материјала
15/01/2020

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV Број: 404-2/20
Датум: 15.01.2020.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности IV 404-2/20 од 14.01.2020. године, наручилац објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу: Град Ужице – Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског материјала
Назив и ознака из општег речника набавке: канцеларијски материјал – 3019200-1; хартија за фотокопирање – 30197643-5.
Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије:
Партија 1 – Фотокопир папир
Партија 2 – Канцеларијски материјал и штампана роба
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
7. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број IV 404-2/20 Набавка канцеларијског материјала – НЕ ОТВАРАТИ.
Обавезно навести број и назив партије за коју се понуда подноси.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који је самостално поднео понуду у једној партији у тој партији не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
8. Рок за достављање понуда: 27.01.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 27.01.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Набавка канцеларијског материјала
Записник о отварању понуда - Набавка канцеларијског материјала
Извештај о стручној оцени понуда - Набавка канцеларијског материјала
Одлука о додели уговора - Набавка канцеларијског материјала
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1- Фотокопир папир
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - Канцеларијски материјал и штампана роба