II Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката
04/10/2021

II Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката

На основу чл. 32 став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), члана 2. Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011-др.закони и 44/2018-др. закон),  Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Службени лист града Ужица,  број 58/20) и Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица (Службени лист града Ужица, број 45/18), расписује

 

  II ЈАВНИ КОНКУРС 

             ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

              ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

 

I Град Ужице ће средствима градског буџета у 2021. години финансирати/суфинансирати реализацију програма, који се односе на:

– пројекте изградње црквених или верских објеката;

– текуће поправке и одржавање  црквених или верских објеката;

– пројекте обнове црквених или верских објеката.

II На конкурсу могу учествовати Традиционалне цркве и верске заједнице.

III Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката у 2021. години, по II Јавном конкурсу износи 2.000.000,00 динара, буџетска позиција 285.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

– број верника;

– да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;

– стање у ком се налази објекат;

– суфинансирање пројеката из других извора;

– усмереност ка што већем броју корисника;

– унапређење  стања у ком се налази објекат;

– реалан финансијски план за предложени пројекат;

– да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији града Ужица.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2021. године.

VI Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица   www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс
  2. Изјава подносиоца пријаве.

Тражену документацију предати у 2 штампана примерка.

Уз пријаву се подноси одговарајућа техничка документација.

Пријаве се подносе, у затвореној коверти са назнаком:

“Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица”.

 Пријаве се предају на писарници Градске управе града Ужица или поштом на адресу:

– Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

VII На основу Предлога Комисије, Градско веће доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката  цркава и традиционалних верских заједница из буџета града Ужица.

VIII Рок за подношење  – пријаве се могу поднети закључно са 22.10.2021. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису предате на предвиђеним обрасцима неће бити разматране.

 

Контакт особa:

Љиљана Јовановић

тел. 031/590154

                                                                                                                 Број  08-3/21, 30.09.2021. год.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве
Изјава подносиоца пријаве