Захтев за ревизију Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно
01/08/2017

Захтев за ревизију Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно

ГРАД  УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-118; факс: 031/513-469

На основу члана 16. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 I 14/16) даје следеће:

Обавештење о пријему Захтева за ревизију Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно

Оператер «Ваљаоница бакра – Севојно» а.д., Севојно, улица Првомајска бб,  матични број 07606273, шифра делатности 2444, је дана 21.07.2017. године поднео Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој – захтев VI број 502-20/10 за ревизију – Радног плана постројења за управљање отпадом, која се налази на кат.парцели бр. 4342/1 КО Севојно, у Севојну, Град Ужице. Захтев за ажурирање Радног плана постројења за управљање отпадом – Ваљаоница бакра Севојно је поднет у складу са чланом 16. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 , 88/10 I 14/16).

У складу са Законом о управљању отпадом, Градска управа за урбанизамизградњу и имовинско-правне послове, Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Града Ужица је сагласна са ажурираним Радним планом постројења за управљање отпадом, који се налази на кат.парцели бр. 4342/1 КО Севојно, улица Првомајска бб, у Севојну, оператера «Ваљаоница бакра – Севојно» а.д. Ужице.