Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
15/05/2018

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

 

 ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/590-118, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – Хладњача Петровић д.о.о., ул. Гостиница бб., ПИБ: 109435388, из Гостинице, Град Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Хладњача јагодичастог воћа у Гостиници“, који се налази у селу Гостиница, потес Јаковљевина, на 10 км од Ужица, на кат. парцели број 1081 КО Гостиница, Град Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.