Стручно мишљење о контроли површинских вода
18/08/2017

Стручно мишљење о контроли површинских вода

Завод за јавно здравље Ужице
Датум: 28.07.2017.
Број: 3587

Град Ужице
Фонд за заштиту животне средине

Предмет: Стручно мишљење о контроли површинских вода

На основу уговора са Фондом за заштиту животне средине града Ужица број 2706/17 извршили смо испитивање квалитета површинских вода на територији града Ужицa. Испитивања су обављена на основу Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС бр.74/2011) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012).

У водотоке друге класе – водотоци доброг еколошког статуса су: река Дервента Поточање, Дубоки поток пре улива Турског потока и река Петница Потпећ.

У водотоке треће класе – водотоци умереног еколошког статуса су: Дубоки поток после улива Турског потока, река Лужница код моста у Луновом Селу и река Криваја код Бошњачког врела у Мачкату.

У водотоке пете класе – водоток лошег еколошког статуса су: Гумбор поток пре улива у реку Кривају, Турски поток пре улива у Дубоки поток и Царински поток испод депоније Сарића осоје.

Водотоци доброг, умереног и слабог еколошког статуса могу се користити за снабдевање водом за пиће уз претходни третман и наводњавање.

Водоток лошег еколошког статуса не може се користити ни у једну сврху.

Уочава се лош квалитет површинских вода у близини депонија. Посебно је важно санирати пролазе оцедних вода депонија. Изражен је негативан утицај Турског потока на Дубоки поток јер је погоршан квалитет воде Дубоког потока после улива Турског потока.

Повремена контрола (тј. једанпут годишње) површинских воде је недовољна за сагледавање квалитета површинских вода. Пожељно је планирати редован – континуиран
мониторинг квалитета површинских вода. Циљ спровођења редовног мониторинга за праћење квалитета површинских вода подразумева скуп мера и активности којима се
квалитет површинских вода штити и унапређује а важно је због:

1) очувања живота и здравља људи;
2) смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода;
3) обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите
намене и
4) заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда
квалитета животне средине у складу са прописом којим се уређује заштита
животне средине и циљеви животне средине.

 

Начелник Центра хигијена са хуманом
екологијом
др Оливера Јањић, спец. хигијене