Стручно мишљење о контроли површинских вода
27/09/2019

Стручно мишљење о контроли површинских вода

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Ул. Димитрија Туцовића бр.52
Тел.031/592-421;факс.031/513-469

 

Завод за јавно здравље Ужице је на основу уговора са Градском управом за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове извршио испитивање квалитета површинских вода на територији града Ужица. Испитивања су обављена на основу Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметара хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник РС бр.74/2011) и Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл.гласник РС бр. 50/2012).

Стручно мишљење о контроли површинских вода можете погледати ОВДЕ.