Саопштење за јавност
08/03/2021

Саопштење за јавност

Поводом информација о евентуалној угрожености водоснабдевања грађана Ужица због радова на брани хидроакумулације „Врутци“ издајемо следеће саопштење:

Радови на адаптацији затварачнице и испуста за гарантовани еколошки протицај (биолошки минимум) на брани „Врутци“ изведени су кроз план инвестиционог одржавања које ЈВП „Србијаводе“ спроводи кроз годишњи програм одржавања брана и иновација система битних за нормално функционисање објекта, првенствено за потребе водоснабдевања и наводњавања, оплемењивања вода у маловодном периоду, противпожарној заштити, одбрани од поплава, па тек онда искоришћењу хидроенергетског потенцијала.

Ови радови изведени су по пројекту Института за водопривреду „Јарослав Черни“ који је уједно и пројектант комплетног система водоснабдевања града Ужица.

Радовима на затварачници темељног испуста Т1, стиче се услов да се објекат МХЕ „Врутци“ одвоји са система сирове воде којим се врши снабдевање фабрике воде за потребе водоснабдевања града Ужица. Такође, подиже се на виши ниво контрола захватања воде потребне за рад МХЕ које ће сада аутоматски бити контолисано из командне собе на брани којом управља ЈКП „Водовод“ Ужице.

За извођење ових радова ЈВП „Србијаводе“ није поднело захтев за исходoвање грађевинске дозволе јер се ради о радовима који се реализују кроз инвестиционо одржавање, изводе се на објекту који је на кат.парцели водног земљишта и за који већ постоји издата Грађ.дозвола 07 број 351-439/82 од 13.10.1982. године на коју се Инвеститор надовезује, сходно радовима које изводи.

Радови су завршени прошле године у предвиђеном року.

Записником водне инспекције  бр. 270-325-0430/2019-07 од 23.12.2019. године, кориснику МХЕ „Врутци“ је наложено да поступи по водној дозволи бр.158 и отклони недостатке које је инспекција утврдила.

Неопходно је да се корисник МХЕ „Врутци“, одвоји са система сирове воде којим се врши снабдевање фабрике воде за потребе водоснабдевања града Ужица. Садашњи начин захватања воде за потребе рада МХЕ, је неприхватљив, јер се за потребе водоснабдевања из акумулације захватају у датом тренутку најквалитетније воде, које уједно преко рачве иду и за потребе рада МХЕ.

Пошто услови из претходне водне дозволе нису испуњени, ЈВП „Србијаводе“ је донело Решење о одбијању новог захтева корисника МХЕ „Врутци“ за издавање водне дозволе за рад, тако да од 2019. године МХЕ није у функцији.

Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица није упућен никакав захтев нити је ова управа издала било какав документ који се тиче изградње нове МХЕ на територији града Ужица па ни на подручју хидроакумулације „Врутци“.

Одговорно тврдимо да водоснабдевање грађана Ужица ни једног тренутка није било угрожено и тако ће остати и у будућности.

 

08.03.2021.

Град Ужице