Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица
30/03/2018

Решење о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 021-28/17
Датум:29.03.2018.године
У ж и ц е

 

            На основу члана 100. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст) а у вези тачке 17.1.2. Локалног антикорупцијског плана града Ужица, који је Скупштина града Ужица усвојила Одлуком I број 021-26/17 од 12.10.2017.године, градоначелник града Ужица, доноси

 РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању једног члана Комисије за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а града Ужица

I РАЗРЕШАВА СЕ

Петар Тодосијевић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Ужице, представник Републичког органа на територији града Ужица

II ИМЕНУЈЕ СЕ

Зорица Милошевић, директорка Националне службе за запошљавање – Филијала Ужице.

III Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се на званичном сајту града Ужица и ”Службеном листу града Ужица”.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Немања Нешић