Решење о именовању стручне комисије за оцену пројекта у области јавног информисања за 2018. годину
15/03/2018

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројекта у области јавног информисања за 2018. годину

На основу члана 24. Закона о јавном информисању (”Службени гласник РС” број 83/14 и 58/15) и  чл. 19 – 22. Правилника о суфинансирају пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (”Службени гласник РС” број 16/2016  и 8/2017) а у вези са јавним позивом за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину II број 651- 1/18, градоначелник града Ужица,  доноси

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ

ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

I Именује се Стручна комисија за оцену пројеката у области јавног информисања поднетих на јавни позив за учешће на конкурсу града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

  1. Горан Рековић, предлог Удружења спортских новинара Србије,
  2. Игор Костић, предлог Удружења радио станица ”РАБ СРБИЈА”,
  3. Иван Џодић, новинар медијске куће BКTV News.

II Задатак Комисије је да:

  • Изврши стручну оцену пројеката при чему сваки члан конкурсне комисије врши оцењивање независно, за сваки пројекат и по сваком критеријуму. Комисија је обавезна да за сваки пројекат који се разматра сачини образложење у коме се наводе разлози за прихватање односно неприхватање пројекта.
  • Донесе образложен предлог Одлуке о додели средстава из буџета града Ужица за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018.годину.

Записник са састанака Комисије као и предлог о расподели средстава се објављују на званичном сајту града Ужица.

III За секретара Комисије именује се Слађана Митровић, запослена у Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности.

IV Сваки члан Комисије након увида у конкурсну документацију даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију.

У случају да постоји сукоб интереса, уместо члана који је у сукобу интереса, а који је именован на предлог новинског односно медијског удружења, градоначелник именује другог члана Комисије са списка кандидата за које су достављене благовремене пријаве. Ако таквих кандидата нема, градоначелник именује члана из реда новинских и медијских радника.

У случају сумње на постојање сукоба интереса, свако заинтересовано лице може поднети приговор Локалном антикорупцијском форуму (ЛАФ) града Ужица.

Ако ЛАФ утврди да је приговор основан, предложиће градоначелнику да раскине Уговор са учесником конкурса за кога се утврди да је био у сукобу интереса са чланом Комисије.

V Ово решења ступа на снагу даном доношења и објавиће се на веб сајту града Ужица: www.uzice.rs.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 651-1/18
Датум: 14.03.2018.године
Ужице

                                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић с.р.