Рани јавни увид поводом израде ПДР за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб - Дубци
23/05/2018

Рани јавни увид поводом израде ПДР за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ТУНЕЛ ИСПОД ПРЕВОЈА КАДЊИЧА НА ДЕОНИЦИ ДРЖАВНОГ ПУТА ДУБ – ДУБЦИ

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 01. јуна 2018.године до  15.јуна 2018. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине града о изради плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци  (”Сл.лист града Ужица ” број 46/2017 ).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 15.06.2018. године.

 

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

ПДР опис
ПДР шира ситуација
Намена површина - лист 1
Намена површина - лист 2
Намена површина - лист 3