Рани јавни увид поводом израде ПДР за Јеловогорску улицу у Ужицу
14/08/2018

Рани јавни увид поводом израде ПДР за Јеловогорску улицу у Ужицу

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ЈЕЛОВОГОРСКУ УЛИЦУ У УЖИЦУ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 17. августа 2018.године до  01. септембра 2018. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације за Јеловогорску улицу у Ужицу организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине града о изради Плана детаљне регулације за Јеловогорску улицу у Ужицу  (”Сл.лист града Ужица ”број 26/2018 ).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 01.09.2018. године.

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

Граница плана
ГУП-претежна допунска и пратећа намена
Текст за рани јавни увид