Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације "Севојно" за део локације "Бојовића воденица" у Севојну
12/01/2018

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна плана генералне регулације “Севојно” за део локације “Бојовића воденица” у Севојну

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

поводом израде

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“ ЗА ДЕО ЛОКАЦИЈЕ „БОЈОВИЋА ВОДЕНИЦА“ У СЕВОЈНУ

 

Скупштина града Ужица је 27.12.2017.године донела Одлуку о изменама и допунама Плана генералне регулације „Севојно“ за део локације „Бојовића воденица“ у Севојну .

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 19. јануара 2018.године до  2. фебруара 2018.године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 02.02.2017. године.

Материјал можете погледати ОВДЕ.