Просторни план подручја посебне намене слива акумулације "Врутци"
25/11/2019

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Врутци”

Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације “Врутци” се утврђује плански основ за: заштиту, уређење, и одрживо коришћење слива акумулације “Врутци”; одрживи развој обухваћених локалних заједница, на деловима територија града Ужица и општине Чајетина; развој осталих посебних намена комплементарних основој намени, као и директно спровођење у складу са законом.

 

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Текстуални део ППППН слива акумулације "Врутци"
Посебна намена простора
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"
Мрежа насеља и инфраструктурни системи
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"
Природни ресурси, туризам, заштита животне средине и културних вредности
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"
Спровођење просторног плана
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део ППППН слива акумулације "Врутци"