Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине
27/11/2019

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине

Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода на деловима територије града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина, Прибој и Пријепоље.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2х400 кV Република Србија (Бајина Башта)-граница Црне Горе -граница Босне и Херцеговине
Текстуални део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Детаљна разрада просторног плана са елементима спровођења
Графички део плана
Посебна намена простора
Графички део плана
Насеља, инфраструктурни системи и заштита животне средине
Графички део плана
Спровођење просторног плана
Графички део плана