Препоруке за рад угоститељских објеката
04/05/2020

Препоруке за рад угоститељских објеката

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градски штаб за ванредне ситуације
Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У складу са Одлуком о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење (“Службени гласник РС”, бр. 39/2020 и 63/2020) почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних Одлуком Владе Републике Србије и утврђених актом послодавца.

 1. Правна лица и предузетници (послодавци) дужни су да донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
 2. Правна лица и предузетници (послодавци) дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 које укључују:

а) организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра,

б)  обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,

в) обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и

г) додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере,

д) обавезну дезинфекцију просторија и подова,

ђ) обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору)

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РАД УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Рад угоститељских и објеката за припрему и доставу хране се може обављати на следећи начин:

 1. Достава хране на кућну адресу
 2. Шалтерска продаја хране и пића (киосци и др.)
 3. Рад угоститељских објеката на отвореном (баште)
 4. Рад угоститељких објеката у затвореном простору

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ОКВИРУ УПРАВЉАЊА И РАДА ОБЈЕКАТА:

 1. Направити план рада у погледу организације функционисања у условима примене неопходних мера заштите.
 2. Обезбедити потребну количину прописане личне заштитне опреме за запослене и дезинфекционих средстава за запослене и кориснике.
 3. Обавезно је ношење личне заштитне опреме свих запослених током радног процеса (маске, радне униформе и по потреби рукавице). Запослени који директно комуницирају или услужују госте и кориснике пожељно је да користе и визир.
 4. Гости у угоститељске објекте морају улазити са маском, која се мора носити и приликом преузимања хране и пића путем кућне доставе или шалтерске продаје. Без маски у простору објекта могу боравити само гости док су за својим столом. У свим осталим приликама боравка у простору објекта, доласка/одласка, наручивања, преузимања, плаћања на пулту, коришћења санитарних просторија, гости морају носити маску (или други вид заштитне покривке за нос и уста).
 5. Пре коришћења воде за пиће у објекту, отворити све славине и пустити да вода истиче средњим млазом све дoк сe нe испусти цeлa зaпрeминa вoдe у цевима, односно док вoдa нe пoприми свoje уoбичajeнe кaрaктeристикe (изгуби евентуално присутну боју и мутноћу и устали јој се температура). У случajу дa је вода измењених карактеристика и нaкoн дeтaљнoг испирaњa, пoтрeбнo je обратити се Кoрисничкoм цeнтру JКП “Водовод” Ужице.
 6. Пре почетка рада, потребно је спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија.
 7. На улазу у објекат поставити дезо-баријере и дозере за дезинфекцију руку за обавезну дезинфекцију при уласку у објекат (у складу са могућностима –бесконтактни дозери).
 8. Распоред столова у затвореном или отвореном простору угоститељских објеката организовати тако да размак између гостију који седе за истим или суседним столовима, не буде мањи од прописане социјалне дистанце од 2 метра.У супротном обезбедити физичке баријере (од плексигласа или другог пуног материјала) који ће делити простор између столова.
 9. Појачати хигијенске мере у целом објекту. Прање обављати средствима која се редовно користе уз чешћу примену мера дезинфекције простора, површина и предмета, посебно оних који се често додирују (кваке, пултови, ручке ормарића,судопере, столови, столице, прекидачи за светло, славине, кључеви и сл.). Повремено обавити и дезинфекцију приступних прилаза објекту. Сто и столице након одласка госта обавезно дезинфиковати.
 10. Избацити из употребе послуживање гостију кечапа,сенфа, сосева, уља, сланика, шећера,чајева и сл. из посуда за заједничку употребу,као и самоуслуживање прибора из заједничких гондола.
 11. Користити папирне меније за једнократну употребу,који се бацају после сваког госта или евунтуално меније за вишекратну употребу, погодне за дезинфекцију,који се морају дезинфиковати после сваког госта. Може се користити и истицање менија на површинама видљивим гостима како би се смањио контакт са могућим контаминираним површинама
 12. Контролисати поступак прања посуђа – обавезно машинско прање или, ако за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури уз завршну дезинфекцију наменским дезинфекционим средством.
 13. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача везано за намену, концентрацију, начин примене и неопходно контактно време. СТРОГО ВОДИТИ РАЧУНА ДА ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО НЕ ДОЂЕ У КОНТАКТ СА ХРАНОМ!!!
 14. Приликом припреме хране потребно је придржавати се уобичајених принципа добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести преносиве храном.
 15. ПОСЕБНУ ПАЖЊУ ОБРАТИТИ НА КОРИШЋЕЊЕ САНИТАРНИХ ПРОСТОРИЈА
 • На улазним вратима у санитарне просторије поставити обавештење о обавезној дезинфекцији руку пре и након коришћења. Опционо и испред улазних врата у санитарне просторије поставити дозер са дезинфекционим средством.
 • Контролисати улазак посетилаца у санитарне просторије – улазак дозвољен само по једној особи;
 • Приликом уласка, особа мора имати маску ;
 • На улазу и приликом изласка особа мора извршити дезинфекцију руку;
 • У санитарним просторијама морају бити на располагању течни сапун, топла вода и једнократни папирни убруси за руке или апарат за сушење руку,као и дозер са дезинфекционим средством за руке на бази 70% алкохола (опционо други препоручени дезинфицијенс) – у складу са могућностима препоручују су бесконтактни дозери;
 • Више пута у току дана (минимално на сваких 30 минута рада), спровести чишћење и дезинфекцију санитарних просторија, подова и свих површина са којима се долази у контакт.
 1. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада у објекту и башти – употребљених маски, рукавица и др. отпада –кеса у канти са педалом за ножно отварање. Отпад се сакупља у одговарајуће кесе које се даље третирају у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.
 2. Угоститељске објекте редовно проветравати, у складу са временским приликама, природним путем (отварањем прозора).Не користити вештачку вентилацију затвореног централизованог типа, као и климатизацију у објектима у колико се ради о сплит систему (систем у коме ваздух циркулише унутар просторије проласком кроз унутрашњу јединицу клима уређаја без размене истог са спољним свежим ваздухом).
 3. У свим угоститељским објектима, у складу са могућностима, одвојити поступке наплате услуга од послова услуживања хране (запослени који послужује храну и пиће не треба да обавља наплату услуге) .
 4. У поступку наплате услуга фаворизовати бесконтактно плаћање картицама (корисник прислања картицу аутомату за очитавање, без додиривања исте од стране запосленог). Ако се услуга плаћа готовином, неопходна је дезинфекција руку/рукавица након сваке наплате, а пре било које друге радње.
 5. ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГЕ ПО ТИПУ ПОРУЏБИНЕ (шалтерско издавање, киосци) уколико је могуће раздвојити поступак наручивања и плаћања од поступка издавања производа – послове обављају две особе на различитим пултовима уз поштовање социјалног дистанцирања. Обавезна је дезинфекција руку и пулта после сваког купца, као и након сваке појединачне радње (након сваке наплате, а пре издавања наруџбине у ситуацијама када то ради иста особа). У складу са могућностима, поставити преграде/заштиту између запослених и корисника, од плексигласа или другог материјала који се може прати и дезинфиковати. У складу са могућностима јасно обележити путеве приступа и удаљавања од објекта, како би се избегло стварање гужви, уз поштовање социјалне дистанце одржавања растојања између клијената од најмање 2м,док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. видљиво означавање линијама на асфалту).
 6. На видним местима поставити обавештење са мерама превенције (одржавање растојања, ношење маски и рукавица приликом преузимања, дезинфекције руку, уз препоруку кратког задржавања).
 7. На спољној страни пултова доступно купцима, поставити дозер пумпу или пумпицу са распршивачем са дезинфекционим средством.

ДОСТАВА ХРАНЕ И ПИЋА – КЕТЕРИНГ:

 1. Запослени је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице (пожељно и визир).
 2. Обавезно најавити долазак (телефоном или јављањем на интерфон).
 3. Приликом предаје поруџбине држати што већу могућу дистанцу од клијената од најмање 2м док чекају на услугу наплате или преузимања хране и пића (нпр. видљиво означавање линијама на асфалту).
 4. Након примања готовине од корисника, обавезно извршити дезинфекцију рукавица.
 5. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво након сваког завршеног “круга доставе”).

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА ЗАПОСЛЕНИХ:

 1. Најважнија је хигијена руку, што подразумева чешће прање руку, сапуном и водом, најмање 20 секунди а обавезно након коришћења тоалета, пре припреме, служења или конзумирања хране, након кашљања, кијања и коришћења марамица за нос, контакта са површинама које се често додирују, пре стављања и након скидања рукавица, након контакта са гостима или корисницима услуга и др. Након прања, дезинфиковати руке (препоручују се дезинфицијенси на бази 70% алкохола).
 2. Избегавати додиривање очију, уста и носа.

ПОСЛОДАВАЦ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ОБАВЕСТИ ЗАПОСЛЕНЕ О ПОТРЕБИ:

 • Праћења сопственог здравственог стања и пријављивања у случају појаве симптома респираторне или цревне болести и повишене телесне температуре, уз обавезу телефонског јављања претпостављеном, и обавезног недоласка на посао и даљег поступања у складу са званичним препорукама.
 • Коришћења личне заштитне опреме (маска, радна униформа, према потреби рукавице, а у случајевима у којима није могуће избећи близак контакт, мање од 2 м и визир)
 • Поштовања социјалне дистанце –удаљеност од 2м у складу са могућностима током свих процеса рада, али и током пауза.
 • Спровођења мера појачане личне хигијене, посебно чешћег прања и дезинфекције руку.
 • Спровођења мера појачане опште хигијене – чешће прање и дезинфекција простора, површина, опреме.
 • Редовног проветравања простора.

ПОСЛОДАВАЦ ИМА ОБАВЕЗУ ДА:

 • Спроводи праћење здравственог стања запослених при доласку на посао (у складу са могућностима – путем бесконтактног мерења телесне температуре или праћењем појаве симптома болести).
 • Одмах удаљи са радног места запослене код којих су се испољили симптоми болести- повишена телесна температура, симптоми (чак и благи) респираторне или цревне болести.
 • Простор у коме је боравила таква особа проветрити, детаљно дезинфиковати све површине, предмете, прибор и опрему наменским дезинфекционим средствима у складу са упутством произвођача, уз обавезно коришћење личне заштитне опреме.
 • Запослене који су били у блиском контакту (обављали послове на мање од 2 м растојања) са особом код које је потврђена COVID-19 инфекција се сматрају изложеним и даљи поступак је у складу са препорукама надлежних здравствених институција.
 • Организује чешће краће паузе за одмор запослених за време рада, обзиром на обавезу ношења личне заштитне опреме и потребу доследне примене других мера превенције, што додатно замара и оптерећује запослене.
 • Доследно спроводи одредбе Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник РС”, број 15/2016) и Правилника о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима подлежу одређене категорије становништва (“Сл. гласник РС”, бр. 3/2017)- санитарни прегледи Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму(“Сл. гласник РС”,бр. 30/2010) и Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места (“Сл. гласник РС”, бр. 73/2010 и 89/2017), Закона о безбедности хране (“Сл. гласник РС”, бр. 41/2009 и 17/2019) , спроводи доследно процедуре и упутства DHP,DPP и HACCP система .

Наведене препоруке ће се у складу са одлукама Републичког и Градског штаба за ванредне ситуације, стањем на терену и фазном приступу у организацији и раду угоститељских објеката прилагођавати и по потреби допуњавати и мењати..

 

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење

“Службени гласник РС”, бр. 39 од 21. марта 2020, и бр.63 од 30. априла 2020.

 1. Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга настављају да обављају уз примену посебне мере заштите запослених и корисника услуга – која подразумева да се сервирање и послуживање хране и пића гостима не може вршити непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном, без обзира на то: да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима; да ли гости обедују припремљене оброке у објекту тј. у ресторанима, кафетеријама, ресторанима брзе хране и пића, ресторанима и баровима повезаним са саобраћајем када их обављају одвојене јединице, ресторанима, мензама и кантинама у којима се у организацији послодавца послужују запослени или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа; да ли се гостима послужује кетеринг – ако се послуживање врши непосредно кориснику услуге; да ли гости конзумирају пиће у баровима, кафанама, кафићима, пивницама, тавернама, винаријама, дискотекама, клубовима, сплавовима, кладионицама, коктел салама или у било ком другом објекту и башти у којој се та услуга пружа.
 2. Правна лица и предузетници из тачке 1. ове одлуке могу наставити да пружају услуге послуживања хране и пића уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге без уласка лица којима се пружа услуга у објекте.

2а. Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца.

 1. Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима и на начин из тач. 1. и 2. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Правна лица и предузетници (послодавци) који пружају услуге у делатностима из тачке 1. ове одлуке на начин из тачке 3. ове одлуке дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера из става 1. ове тачке.

 1. Примена мера из ове одлуке траје док траје ванредно стање проглашено у Републици Србији, односно док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
 2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 53-2762/2020

У Београду, 21. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.