Позив за достављање пријава за пољопривредне субвенције (прикључна механизација и воћарство)
02/10/2017

Позив за достављање пријава за пољопривредне субвенције (прикључна механизација и воћарство)

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Обавештавају се пољопривредни произвођачи да ће Град Ужице субвенционисати набавку прикључне механизације, система за заливање, система за засену и противградну заштиту и пластеничку производњу, и да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области механизације и воћарства на територији града Ужица за 2017. годину. Подстицајна средства биће опредељена за механизацију и воћарство кроз субвенционисање прикључне механизације, система за заливање, система за засену и противградну заштиту и пластеничку производњу.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

 ОПШТИ УСЛОВИ

 

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу,
 4. Да је парцела на којој се налази засад воћа на минималној површини од 10 ари,
 5. Да је купио и преузео предметну механизацију и опрему у текућој години,
 6. Да се катастарска парцела на којoj се налази засад воћа налази на територији града Ужица и да је:
 • у власништву подносиоца пријаве или
 • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

 

ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представља:

 1. Набавка нове прикључне механизације за пољопривреду,
 2. Набавка система за заливање, мрежа за засењивање и противградну заштиту, и то:
 • набавку мрежа за засењивање и противградну заштиту и пратеће опреме,
 • пумпе, агрегате за пумпу (дизел, бензински и електропогон),
 • фертигаторе, фертигационе пумпе, манометре, филтере,
 • окитене/полидрипове, латерале, капајуће траке, капаљке,
 • распрскиваче (спринклере), тифоне, тифоне са кишном рампом, кишне рампе, кишна крила, водене топове за наводњавање, центар пивота3. Набавку опреме за пластеничку производњу.

Град Ужице ће са уделом од 50% субвенционисати износ до 100.000,00 динара за набавку прикључне механизације, система за заливање, система за засену и противградну заштиту и пластеничку производњу, који су предмет јавног позива.

Подстицајним средствима се не надокнађују: порези, укључујући и порез на додату вредност и остале административне таксе.

Напомена: Пољопривредни произвођачи могу користити више различитих мера подршке развоју пољопривреде на територији града Ужица за 2017. годину, с тим да максимални износ подстицајних средстава по кориснику износи 250.000,00 динара без ПДВ-а, одобрених од стране Града Ужица у текућој години. Kорисник субвенције не може користити субвенцију локалне самоуправе и субвенцију за исто улагање у другим јавним фондовима.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области механизације и воћарства на територији града Ужица за 2017. годину,
 2. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 3. Фотокопију картице на којој се јасно виде бројеви банкарског текућег рачуна,
 4. Фотокопију потврде о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,
 5. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор, за 2017. годину,
 6. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19,
 7. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле и објекта, закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни пороизвођач није власник парцеле,
 8. Фотокопија отпремнице и рачуна за предметну механизацију и опрему издате на име подносиоца захтева (на отпремници и рачуну морају бити назначени име и презиме подносиоца захтева, број пољопривредног газдинства и број личне карте),
 9. Гарантни лист за предметну механизацију и опрему.

Напомена: Уколико су пољопривредни произвођачи у току 2017. године за потребе претходних јавних позива достављали документацију под тачкама 4,5 и 6 нису у обавези да исте доставе за потребе овог јавног позива.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области механизације и воћарства, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Исплата субвенционисаног износа подстицајних средстава за набавку прикључне механизације, система за заливање, система за засену и противградну заштиту и пластеничку производњу  у износу од 50 % од вредности укупне инвестиције, без урачунатог ПДВ-а, ће бити реализована у законском року од 45 дана од дана потписивања уговора.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • Механизацију и опрему која је предмет јавног позива не отуђи у року од 5 година од дана потписивања уговора
 • Oпрему за воћарство и ратарство која је предмет јавног позива не отуђи у року од 3 година од дана потписивања уговора

Напомена: У случају да се корисник подстицајних средстава не придржава са претходно наведеном ставком, дужан је да механизацију и опрему која је предмет јавног позива врати у новчаној противвредности.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 27. октобра 2017. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  У ОБЛАСТИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, могу бити разлог за одбијање.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ