Почиње примена уређаја за блокирање непрописно паркираних возила
07/02/2018

Почиње примена уређаја за блокирање непрописно паркираних возила

Од четвртка 08. фебруара поред одношења “пауком” за непрописно паркирана возила примењиваће се и уређаји за блокирање возила.

Одлуком о комуналном уређењу предвиђено је да уколико комунални инспектор или комунални полицајац затекне возило паркирано или заустављено на јавној површини, или на другим површинама на којима се возилом омета комунални ред, обављање комуналне делатности или отежава, односно онемогућава коришћење комуналних објеката, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења.

Уколико возач није присутан на лицу места комунални инспектор, односно комунални полицајац ће донети решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од три минута. Примерак решења о налагању уклањања возила поставља се на видно место возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не утиче на ваљаност његове доставе.

Уколико возач, у року одређеном решењем, не уклони возило, комунални инспектор ће одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће да се возило уклони на за то одређено место о трошку возача или власника, односно корисника возила.

Код блокирања возила предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужан да на предње ветробранско стакло, односно на друго видљиво место на возилу, стави налепницу да је возило блокирано са упутством шта возач, односно власник возила мора даље чинити.

Приликом деблокирања возила, предузеће или предузетник коме је поверена комунална делатност уклањања возила је дужан да изда рачун о преузимању возила, а возило ће се деблокирати након што се изврши и докаже уплата трошкова блокирања и других трошкова поступка.

Уклањање возила ће се прекинути ако се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило. У том случају возач сноси само трошкове претходно предузетих радњи.

Непрописно заустављено, односно паркирано возило комунални инспектор, односно комунални полицајац или лице које врши уклањање фотографише у моменту када је решење о уклањању, односно блокирању возила уручено постављањем на возило и када је започето уклањање, односно блокирање возила.

Казна за непрописно паркирана возила која су блокирана и коју грађани морају платити да би била скинута блокада је 2000 динара за путничка возила и 8000 динара за теретна возила.

Возач непрописно паркираног возила које је блокирано да би га одблокирао мора позвати дежурну службу Паркинг сервиса на број телефона истакнут на налепници коју радник Паркинг сервиса поставља на ветробранско стакло приликом постављања уређаја за блокаду.

Уколико возач до 20 часова не позове дежурну службу или се не јави у Јавну гаражу ради плаћања казне, возило ће бити уклоњено на за то предвиђено место а трошкове уклањања возила који износе 4000 динара сносиће власник возила.