План генералне регулације "Ужице-централни део" II фаза
28/11/2019

План генералне регулације “Ужице-централни део” II фаза

Планом је обухваћен јужни део просторне целине Ужице, у површини од око 177 hа. Циљ израде и доношења плана је да се утврди намена земљишта, правила уређења и грађења и начин реализације планираних садржаја, а у складу са планском документацијом (Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године),  која представља основ за израду.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Ужице-централни део" II фаза
Текстуални део плана
Извод из Генералног урбанистичког плана Ужица до 2020. године
Графички део плана
Постојеће стање- приказ ширег подручја са обухватом плана и топографско-картастарским подацима
Графички део плана
Постојеће стање- претежна намена
Графички део плана
Планирано стање-претежна намена површина и режими коришћења простора
Графички део плана
Планирано стање-урбанистичка парцелација-регулационе линије и подела простора на површине јавне и површине остале намене
Графички део плана
Планирано стање урбанистичка регулација-грађевинске линије и зоне за изградњу
Графички део плана
Планирано стање -подела простора на блокове и спровођење плана
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са карактеритичним профилима саобраћајница
Графички део плана
Аналитичко-геодетски елементи са карактеритичним профилима саобраћајница
Графички део плана
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички део плана
Нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница
Графички део плана
Планирано стање-синхрон план-техничке и комуналне инфраструктуре
Графички део плана