План генералне регулације "Турица" у Ужицу
02/12/2019

План генералне регулације “Турица” у Ужицу

План генералне регулације “Турица” у Ужицу обухвата северозападни део подручја ГУП-а града Ужица и чине га долине Дубоког потока, Волујачког потока и реке Ђетиње, а са севера падине висоравни Забучје и Карајића стене.  У граници обухвата плана, налазе се делови катастарских општина Буар и Ужице.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

Текстуални део ПГР "Турица" у Ужицу
Катастарски и топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја
Графички део плана
Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Подела на урбанистичке зоне и подзоне
Графички део плана
Функционални ранг саобраћајница
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационалним линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Спровођење плана
Графички део плана