План детаљне регулације "Тунел испод превоја Кадињача"
05/12/2019

План детаљне регулације “Тунел испод превоја Кадињача”

Изради План детаљне регулације “Тунел испод превоја Кадињача” претходила је израда Генералног пројекта тунела испод планине Кадињача којим су сагледане четири могуће варијанте коридора. Као најповољнија варијанта оцењена је тзв „централна“ која чини основ за даљу разраду и израду Идејног пројекта и предметног Плана детаљне регулације.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План детаљне регулације "Тунел испод превоја Кадињача"
Текстуални део плана
Шира ситуација
Графички део плана
Постојећа намена површина
Графички део плана
Планирана намена површина
Графички део плана
Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање
Графички део плана
План грађевинских парцела са смерницама за спровођење
Графички део плана
Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти
Графички део плана
Хидротехничка мрежа и објекти
Графички део плана
Синхрон план
Графички део плана
Попречни профил
Графички део плана