План генералне регулације "Севојно"
28/11/2019

План генералне регулације “Севојно”

У граници обухвата плана је просторна целина “Севојно”, површине 1184,73.05 ha. Према
демографској пројекцији из ГУП-а града Ужица, у овој просторној целини предвиђено је да
живи око 7874 становника, односно око 2624 домаћинстава (са просечно 3 члана по
домаћинству).
Подручје у граници плана обухвата источни део подручја ГУП-а града Ужица и обухвата
долине Драгићевића потока, Цркварског и Младовског потока, повезане насељима
Поточање и Рујевац, а са западне стране, источним падинама Мендиног брда.
У граници обухвата плана, налазе се делови катастарских општина Севојно, Поточање и
Дубоко.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Севојно"
Текстуални део плана
Катастарски и топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја
Графички део плана
Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју
Графички део плана
Подела на урбанистичке зоне и подзоне
Графички део плана
Функционална организација саобраћајне инфраструктуре
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулационим линијама и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Синхрон план комуналне инфраструктуре
Графички део плана
Спровођење плана
Графички део плана