План генералне регулације "Крчагово" у Ужицу
28/11/2019

План генералне регулације “Крчагово” у Ужицу

Планом генералне регулације “Крчагово” у Ужицу разрадиће се део територије Града Ужица у површини од око 605 ха.
Обухват Плана је делимично централни и јужни део подручја града Ужица и чине га котлина Крчагово, оивичена падинама Мендиног брда, Аде, Орловаца, Вујића брда, Карађорђевог шанаца и Капетановине.

Текстуални и графички део плана

Опис

Преузимање

План генералне регулације "Крчагово" у Ужицу
Текстуални део плана
Постојећа намена
Графички део плана
Постојећа намена
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
Саобраћајно решење са регулацијом и нивелационим планом
Графички део плана
План организације продукције
Графички део плана
План организације продукције
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне
Графички део плана
Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима
Графички део плана
План регулације површина јавне намене
Графички део плана
План регулације површина јавне намене
Графички део плана
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Урбанистичка регулација са грађевинским линијама
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Електроенергетска мрежа и објекти
Графички део плана
Водоводна мрежа
Графички део плана
Водоводна мрежа
Графички део плана
Канализациона мрежа
Графички део плана
Канализациона мрежа
Графички део плана
Телекомуникације
Графички део плана
План топлификације и гасификације
Графички део плана
План топлификације и гасификације
Графички део плана
Сихрон план инсталација
Графички део плана
Сихрон план инсталација
Графички део плана
Спровођење
Графички део плана
Спровођење
Графички део плана